زبان خود را انتخاب کنید

مجموعه هیدرولینک فرمان
مجموعه هیدرولینک فرمان

تولید کننده شیلنگ های هیدرولیک فرمان و ترمز

فرایند تولید مجموعه لوله سیالهای هیدرولیک فرمان و شیلنگ های فرمان براساس الزامات استاندارد  SAE J188 و SAE J189 در این شرکت طراحی گردیده است.