زبان خود را انتخاب کنید

طراحی مبتنی بر مهندسی معکوس

یکی از توانمندیهای این شرکت دراستخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول یا دستگاه است و به جای طراحی از نقطه ‌ی صفر، محصول یا دستگاه را به اجزای کوچک‌تر تفکیک کرده و هر جزء را تحلیل و مدلسازی میکند تا به توانایی بازتولید آن محصول یا دستگاه دست پیدا کند.
درخواست به انجام مهندسی معکوس براساس نیازهای داخلی شرکت و یا مشتریان بصورت سفارشی صورت میگیرد.
طراحی کمباین برنج توسط این شرکت به سفارش شرکت کمباین سازی ایران که منجربه توقف واردات 1000 دستگاه در سال گردید.

 
طراحی کمباین برنج
طراحی کمباین برنج
 
طراحی کمباین برنج
طراحی کمباین برنج
 
طراحی کمباین برنج
طراحی کمباین برنج

ایده یابی و پردازش ایده

طراحی مبتنی برایده یابی و پردازش ایده
ایده یابی درشرکت صنایع دیبا مهر خودرو با درک و تفسیر یک مسئله یا یک نیازدرخواستی از سوی مشتری آغاز و با آنالیز و سازماندهی وجوه مسئله، مطلوب ترین راه حل کشف یا خلق میگردد.

  طراحی و ساخت دمپر زن سیستم تهویه هواطراحی و ساخت دمپر زن سیستم تهویه هوا
  طراحی و ساخت دمپر زن سیستم تهویه هواطراحی و ساخت دمپر زن سیستم تهویه هوا