زبان خود را انتخاب کنید

آزمایشگاه دیبامهر خودرو

آزمایشگاه این شرکت برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و همچنین نمونه برداری، بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005  طرحریزی گردیده است و بر اساس طرح تجاری تدوین شده سازمان درحال توسعه می باشد.
از جمله دستگاه های موجود و تعریف شده جهت ساخت در این واحد:دستگاه تست تخریب، دستگاه تست کشش، دستگاه تست خمش سرد، دستگاه تست ضربه گرمایی، دستگاه تست انبساط حجمی و دستگاه تست ویبره می باشد.